ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ

เรื่อง งาน
รายงานแผนจัดซื้อจัดงานงบลงทุน 2561 งานพัสดุ
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม61 งานการเงินและบัญชี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างติดตั้งห้องซาวน่าและวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์บริการสุขภาพ งานพัสดุ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเครื่องซาวน่าและเครื่องกำเนิดไอนํ้า ห้องอบสมุนไพร ศูนย์บริการสุขภาพ งานพัสดุ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบัส งานพัสดุ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ งานพัสดุ
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน61 งานการเงินและบัญชี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ งานพัสดุ
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม61 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลองประจำเดือนก.พ.61 งานการเงินและบัญชี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อโน๊ตบุ้คสำหรับการเรียนการสอน งานพัสดุ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินการ ไตรมาส 2 งานพัสดุ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ไตรมาส 2 งานพัสดุ
งบทดลองประจำเดือน มค.61 งานการเงินและบัญชี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กิจกรรมจัดซื้อวารสารต่างประเทศ งานพัสดุ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กิจกรรมติดตั้งผ้าม่านห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติ งานพัสดุ
รายงานประจำเดือนธันวาคม 60 งานการเงินและบัญชี
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง งานพัสดุ
รายงานงบทดลองเดือน พ.ย.60 งานการเงินและบัญชี
คู่มืออาจารย์ปี 2560 กลุ่มวิชาการ
รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 งานการเงินและบัญชี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 งานพัสดุ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อหมึกพิมพ์ งานพัสดุ
แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี 2561 งานพัสดุ
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560 งานการเงินและบัญชี
แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน กลุ่มงานอำนวยการ
รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560 งานการเงินและบัญชี
แบบฟอร์มคำร้องลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามโปรแกรม กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560 งานการเงินและบัญชี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฉายรังสีในช่องปาก งานพัสดุ

Pages