ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ

เรื่อง งาน
คู่มือการจำหน่ายพัสดุชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด งานพัสดุ
รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2564 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2564 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 งานการเงินและบัญชี
(ร่าง) คู่มือกระบวนการการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2564 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 63 งานการเงินและบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563 งานพัสดุ
รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 63 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 63 งานการเงินและบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 งานพัสดุ
รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 63 งานการเงินและบัญชี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 งานพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 งานพัสดุ
รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 63(หลักฐานเรื่องที่ 1.1.1-1.1.3) งานการเงินและบัญชี
รายงานประจำเดือน สิงหาคม 2563 งานการเงินและบัญชี
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ชั้นปี 1 2 3 และ 4 (อัพเดตล่าสุด 21-7-64) กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 63 งานการเงินและบัญชี
รายงานการจัดการความรู้เรื่อง-การจำหน่ายพัสดุชำรุด-โดยวิธีการขายทอดตลาด การจัดการความรู้
รายงานการจัดการความรู้เรื่อง-การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามความเชียวชาญ การจัดการความรู้
รายงานการจัดการความรู้เรื่อง-การยืม-คืน-วัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดการความรู้
รายงานการจัดการความรู้เรื่องการสอนโดยการใช้-PBL การจัดการความรู้
รายงานการจัดการความรู้เรื่องแนวทางการผลิตตำรา การจัดการความรู้
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563 งานการเงินและบัญชี
แบบฟอร์มขอรับเงินและขอยกเลิกการรับเงินเพิ่มพิเศษ กลุ่มงานอำนวยการ
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563 งานการเงินและบัญชี
แบบฟอร์มรายงานการเป็นวิทยากรของบุคลากร กลุ่มวิชาการ
รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2563 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2563 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 งานการเงินและบัญชี

Pages