ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ

เรื่อง งาน
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ไตรมาส 2 งานพัสดุ
รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม2562 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2561 งานการเงินและบัญชี
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ไตรมาส 1 งานพัสดุ
รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2561 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2561 งานการเงินและบัญชี
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 งานพัสดุ
คู่มืออาจารย์ ปีการศึกษา 2561 กลุ่มวิชาการ
รายงานประจำเดือน กันยายน 2561 งานการเงินและบัญชี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย งานพัสดุ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมางาน งานพัสดุ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร งานพัสดุ
รายงานประจำเดือน สิงหาคม 2561 งานการเงินและบัญชี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กิจกรรมเช่าบริการอินเทอร์เน็ต งานพัสดุ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานพัสดุ
รายงานประจำเดือน กรกฏาคม 61 งานการเงินและบัญชี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน งานพัสดุ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างทำความสะอาดอาคารและหอพัก 2562 งานพัสดุ
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การจัดการความรู้
แนวการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดการความรู้
รายงานการจัดการความรู้เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน การจัดการความรู้
รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ไตรมาส 4 งานพัสดุ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินการ ไตรมาส 4 งานพัสดุ
รายงานประจำเดือน มิถุนายน 61 งานการเงินและบัญชี
รายงานประจำเดือน มิถุนายน 61 งานการเงินและบัญชี
มคอ Template 3-6 (แก้ไขล่าสุด 16-7-61) กลุ่มวิชาการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต งานพัสดุ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กิจกรรมจัดซื้อกิจกรรมจัดซื้อหนังสือ งานพัสดุ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ไตรมาส 3 งานพัสดุ

Pages