ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ

เรื่อง งาน
แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร กลุ่มงานอำนวยการ
คู่มืออาจารย์ปีการศึกษา 2559 กลุ่มวิชาการ
แบบขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส กลุ่มงานอำนวยการ
แบบขอยกเลิกสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร กลุ่มงานอำนวยการ
แบบฟอร์มและสัญญารับเงินไม่ทำเวชฯ กลุ่มงานอำนวยการ
ฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล กลุ่มงานอำนวยการ
แบบขอส่ง ซัก รีด กลุ่มงานอำนวยการ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กลุ่มงานอำนวยการ
การดำเนินงานสโมสรนักศึกษา การจัดการความรู้
เงินค่าสอนพิเศษ กลุ่มงานอำนวยการ
สัญญายืมเงินแบบ 8500 กลุ่มงานอำนวยการ
คู่มืออาจารย์ ปี 57 กลุ่มวิชาการ
Template มคอ (แก้ไขล่าสุด 13-8-58) กลุ่มวิชาการ
แบบฟอร์รายงานการเดินทาง54 กลุ่มงานอำนวยการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2512 ข้อมูลเผยแพร่
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 กลุ่มวิชาการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2550 กลุ่มวิชาการ
รายละเอียดรายวิชาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน กลุ่มวิชาการ
รายละเอียดรายหลักสตูร ปวส.สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง 2550 กลุ่มวิชาการ
Template หนังสือราชการ กลุ่มงานอำนวยการ
แบบฟอร์มส่งตรวจกระดาษคำตอบ กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2555 กลุ่มงานอำนวยการ
จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน ข้อมูลเผยแพร่
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ข้อมูลเผยแพร่

Pages