ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ

เรื่อง งาน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบสมุนไพร งานพัสดุ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างทำความสะอาดอาคารและหอพักนักศึกษา งานพัสดุ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการรักาาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561 งานพัสดุ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการเช่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2561 งานพัสดุ
คู่มือปฏิบัติงานห้องสมุด คู่มือการปฏิบัติงาน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท งานพัสดุ
แนวทางการจำหน่ายพัสดุ การจัดการความรู้
แนวทางการดำเนินงาน-กยศ. การจัดการความรู้
แนวทางการประเมินผลโครงการและการเขียนสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ การจัดการความรู้
แนวทางการทวนสอบผลการเรียนระดับรายวิชา การจัดการความรู้
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560 งานการเงินและบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม ผ่านระบบ GFMIS คู่มือการปฏิบัติงาน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงเคาเตอร์โรงอาหาร งานพัสดุ
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 3 งานพัสดุ
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560 งานการเงินและบัญชี
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560 งานการเงินและบัญชี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในกาจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานพัสดุ
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 2 งานพัสดุ
แบบฟอร์มขอใช้อาคาร/สถานที่ กลุ่มวิชาการ, กลุ่มงานอำนวยการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานพัสดุ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารพักขยะ งานพัสดุ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 งานพัสดุ
16/12/59 แบบประเมินคุณภาพรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 - 6 กลุ่มวิชาการ
การขอใบรับรองต่างๆ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง คู่มือสำหรับประชาชน
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางขั้นตอนในการตรวจสอบด้านการเงินในการจัดทำโครงการ กลุ่มงานอำนวยการ
รายงานความต้องการซื้อ/จ้าง กลุ่มงานอำนวยการ
แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ

Pages